Årsmötesprotokoll

SVENSK-ITALIENSKA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE – 16 mars 2017

§1 Ordförande Francesco Petroselli förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Mötet fann att årsmötet varit utlyst i laga ordning.

§3 Dagordningen godkändes.

§4 Till ordförande för årsmötet valdes Francesco Petroselli och till sekreterare Gill Jonsson.

§5 Till justeringsperson valdes Elisabeth Bjur.

§6 Gill Jonsson föredrog verksamhetsberättelsen för 2016 och berättelsen godkändes.

§7 Revisionsberättelsen för 2016 föredrogs av revisorn Eva Ramér. Revisionsberättelsen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

§8 Följande styrelse omvaldes:
Jan Axenborg, Barbro Ellerbrock, Martin Harrebek, Jeanette Norman, Inger Paradi-Addison, Francesco Petroselli, Sven-Tage Teodorsson och Gill Jonsson.
Till ordförande för föreningen omvaldes Francesco Petroselli.

§9 Till valberedning omvaldes Nils Holmgren och Sven-Erik Pettersson.

§10 Till revisorer omvaldes Bengt Åhlén och Eva Ramér.

§11 Enligt föreningens kassör är föreningens ekonomi fortfarande god. Mötet beslöt att bibehålla årsavgiften, som är 250 kronor per medlem.

§12 Övriga frågor. Det kom ett förslag om att alla medlemmar ska kunna läsa protokollet från årsmötet på hemsidan. Jan Axenborg tittar på detta.

§13 Mötet avslutades.

Vid protokollet

Gill Jonsson        Francesco Petroselli     Elisabeth Bjur

Sekreterare        Ordförande                        Justerare